• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školySpojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
  Adresa školyČachtická 14, 831 06 Bratislava
  Telefón02/44881705
  E-mailsekretariat@lasalle.sk
  WWW stránkahttps://www.lasalle.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľkaMgr. Mariana Jurašková02/44881705 riaditel@lasalle.sk
  ZRŠMgr. Peter Magáč02/44881705 magac@lasalle.sk
  ZRŠPaedDr. Eva Baračková02/44881705 barackova@lasalle.sk
  ZRŠMgr. Martin Forisch02/44881705 forisch@lasalle.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaPaedDr. Mária Hodžováhodzova@lasale.sk
  pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana Buntovábuntova@lasalle.sk
   Mgr. Ľubica Rompfovárompfova@lasalle.sk
     
  ostatní zamestnanciIveta Zsoldosovázsoldosova@lasalle.sk
     
  zástupcovia rodičovIng. Martin Miškolcimiskolci.martin@gmail.com
   Mgr. Katarína Kazmer katarina.kazmer@gmail.com
   Ing. Martin Babíkmbabik@tmcservisk.sk
   Mgr. Mária Veleginfo@karya-art.sk
     
  zástupca zriaďovateľaMgr. Veronika Strelková veronika.str@gmail.com
   Mgr. Jacek Chacińskichacinski@lasalle.sk
   Ing. Martin Pondušapondusa@mpspol.sk

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovInštitút školských bratov
  SídloKovácsová 53/469, 85110 Bratislava
  Telefón02/62859405
  E-mailskolskibratia@lasalle.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy

  V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy trikrát.

  Na októbrovom zasadnutí sa prerokovala záverečná správa za školský rok 2021/2022, na aprílovom zasadnutí plán práce RŠ, správa o hospodárení subjektu SŠ za rok 2020 a na júnovom zasadnutí boli členovia oboznámení s výsledkami maturitných skúšok, prijímacieho konania do 1.ročníkov, s návrhom na počty prijímaných žiakov v šk. roku 2022/2023.

  Na Rade školy sa riešili aj otázky týkajúce sa plánovaných aktivít organizovaných školou a otázky týkajúce sa napr. skvalitňovania vybavenia školy.

  Poradné orgány školy

  Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2021/2022 celkom 5 krát. Programom na zasadnutiach pedagogickej rady boli: oboznamovanie sa s legislatívou, prerokovanie Školského poriadku, plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, návrhy aktivít školy a ich organizačné zabezpečenie, výchovno-vzdelávacie výsledky za jednotlivé klasifikačné obdobia, spolupráca s inštitúciami participujúcimi na výchove a vzdelávaní.

  Predmetové komisie a metodické združenie

  Predmetové komisie a metodické združenie zasadali v školskom roku 2021/2022 4x prezenčnou aj dištančnou formou. Postupovalo sa podľa plánov jednotlivých MZ a PK. Činnosť MZ a PK bola zameraná na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho obsahu, výmenu poznatkov a skúseností, analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov a spoluprácu s rodičmi.

  MZ a PK sa stretávali s vedením školy podľa vopred vypracovaného ročného harmonogramu stretnutí online formou alebo prezenčne.

  V školskom roku 2021/2022 pracovali na Spojenej škole de La Salle tieto metodické združenia a predmetové komisie, v zastúpení nasledovných predmetov a ich vedúcich:

  SJL (DEJ,OBN,GEG) - Mgr. Krásna Zuzana

  VYP-výchovné predmety (TSV,VYV,HUV, UKL,VUM ) - Mgr. Jana Štefanovičová

  MAT - Matematika a INF- s. Alexandra - Mgr. Jana Tkačíková

  BCFT - (BIO, CHE, FYZ, THD): Mgr. Zuzana Buntová

  CJ (ANJ, NEJ, FRJ): Mgr. Rompfová Ľubica

  Metodické združenie (slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, vlastiveda, prírodoveda, anglický jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie): Mgr. Ivančíková Ľubica

  PAS - Pastoračná komisia: Mgr. Grzegorz Fietko

  Školský podporný tím pôsobí na našej škole v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch od školského roku 2021/2022. Tvorí ho školská psychologička, ktorá je zároveň kariérnou poradkyňou, špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička, ktorá je zároveň aj koordinátorkou prevencie a asistenti učiteľa. Tím spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Vajnorská 98/D, Bratislava 3 a s ďalšími externými subjektmi. Členovia školského podporného tímu poskytujú nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte alebo ťaživej situácii, mediácia a podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže, hospitácie v triedach, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach.

  ŠPT - školský podporný tím: Mgr. Dana Vargová, Mgr. Renáta Barčiaková, Mgr. Sofia Beňková

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 516

  Počet tried: 25

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried22223222118
  počet žiakov554647433727392523342
  z toho ŠVVP10244143824
  z toho ŠKD50404138     169
  Gymnázium 8.ročnéPrímaSekundaTerciaKvartaKvintaSextaSeptimaOktáva  
  počet tried11111111 8
  počet žiakov3021191628222327 186
  z toho ŠVVP 1 12  1 5
  Gymnázium 4.ročné II.G        
  počet tried 1       1
  počet žiakov 12       12
  z toho ŠVVP 3       3

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP381136,249,87
  DPP15311,972,2
  Znížený úväzok1227,251,06
  ZPS311,640,8
  Na dohodu11  

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov04141
  vychovávateľov088
  asistentov učiteľa044
      
  spolu05353

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  II.AANJ2
  II.BANJ2
  III.AANJ3
  IV.AANJ3
  V.ATHD1
  V.BTHD1
  VI.ATHD2
  VI.AHUV1
  VI.AINF2
  VII.ATHD1
  VII.A+VII.BANJ3
  VII.AHUV1
  VII.BTHD1
  VII.BHUV1
  VIII.AANJ3
  VIII.AHUV1
  IX.ATSV1
  Pr.HUV1
  Pr. VYV2
  Sk.INF2
  Sk.TSV2
  TeTSV2
  TeHUV1
  KaTSV2
  KiMAT5
  2.GMAT4
  Sx.TSV2
  Sp.TSV2
  Ok.TSV2

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Kľúč od pevnosti4  3. 
  Olympiáda z ANJ 2.,3.,   
  Olympiáda z NEJ 2.,3.,6., 12.  
  Olympiáda z FRJ  2., 9.  
  Olympiáda z CHE 1.,2.4.,9.,   
  Olympiáda zo SJL  3.,5.,12.  
  Hviezdoslavov Kubín 1.   
  Olympiáda z DEJ 3., 4.  
  Biblická olympiáda451.,2.,   
  B.olympiáda -botanika 1.,3.1.5. 
  B.olympiáda - zoológia 3.,   
  Olympiáda kritic.myslenia  1.17 
  a Slovo bolo u Boha3 1.3. 
  Najkrajší list1  1. 
  iBobor47    
  Maxík46    
  Pytagoriáda938.   
  Maks     
  Klokan54  5x1., 3x3.,  
  Šaliansky Maťko153.   
  Šachový turnaj 4.   
  Vybíjaná dievčat 2.   
  Super Florbal Pohár  2.   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Kultúrno-spoločenské aktivity školy

  V školskom roku 2021/2022

  Na 1. stupni ZŠ boli naši prváci pasovaní za žiakov našej školy.

  10.9. sa konala Lasalliánska konferencia pre 1. stupeň ZŠ

  Dňa 29. a 30.4. sa konal v našej škole zápis do 1. ročníka.

  Žiaci 4. a 5. ročníkov sa zapojili do Kurzu pre podnikavé deti

  Dňa 8.4. sa na našej škole uskutočnil DOD - v online priestore

  Dňa 1.6. sme pri príležitosti MDD pripravili veľké zábavné dopoludnie aj popoludnie

  24.6. žiaci 4.B triedy nacvičili divadelné predstavenia O dvanástich mesiačikoch a Snehulienka a sedem trpazlíkov- v anglickom jazyku. Záznam si rodičia mohli pozrieť na našej web stránke.

  Zapojili sme sa do projektu - Gesto pre mesto, ktorý sme vyhrali

  Naša škola sa počas celého školského roka zapájala do rôznych charitatívnych akcií a zbierok ako sú adventná zbierka a ďalšie.

  Naša škola sa každoročne zapája do medzinárodného projektov - „Medzinárodné lasalliánske dni mieru“ a „Milión detí sa modlí ruženec“ (18.10.)

  Duchovné obnovy pre pracovníkov školy sa konali štyrikrát v školskom roku. Triedne sväté omše sa konali každý štvrtok pre ZŠ a každý pondelok pre GŠB.

  Sviatosť zmierenia pre žiakov sa konala v prvý piatok každý mesiac.

  Vybrané triedy 2.st. ZŠ a gymnázia sa zúčastnili triednych duchovných obnov v spolupráci s ACM Vinica

  Zrealizovali sme finančnú zbierku na podporu projektov" Adopcia na diaľku" pre žiačku Mercedi Tosna z Haiti a "Vzdelávanie Pigmejov v Kamerune".

  Žiaci sa v tomto školskom roku pravidelne zúčastňovali na rôznych súťažiach a olympiádach.


  Zápis do I.ročníka ZŠ

  Škola počas mimoriadnej situácie zabezpečila zápis do prvého ročníka ZŠ elektronicky v stanovenom termíne a následne s postupným uvoľňovaním opatrení aj prezenčne dňa 29. a 30. 5.2020.

  Na základe elektronického prihlásenia prišli rodičia (aj s dieťaťom)  na zápis v stanovenom čase. Dieťa si prinieslo vlastné farbičky. Po príchode do školy si ho prevzala p. učiteľka. Rodičia absolvovali krátky  pohovor. Zápis prebehol  v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

  ·         Pri ceste do školy sa žiaci a rodičia riadili  aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

  ·         Žiaka v budove školy sprevádzal vždy len jeden zákonný zástupca.

  ·         Stanovením presného času sme minimalizovali zhromažďovanie osôb pred základnou školou.

  ·         Zabezpečili sme  dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.

  ·          Žiaci aj rodičia  mal rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  SŠ de La Salle je dlhodobo zapojená do viacerých projektov.

  LAACCE - medzinárodné vzdelávanie v rámci provincie

  ASSEDIL - projekt pre vedúcich pracovníkov sa v tomto roku z dôvodov pandémie nekonal

  Školské mlieko - tento projekt vyzýva deti, aby konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu. Zároveň zohráva vzdelávaciu úlohu podporovaním rozvoja správnych stravovacích a výživových návykov, ktoré vydržia po celý život.

  Školské ovocie - je pravidelné zabezbečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Cieľom je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku, zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí, podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

  DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

  •program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu založenej v roku 1956 (na Slovensku od roku 2007)

  •rozvoj mladých ľudí v 4 oblastiach (rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia)

  DofE 2021/ 2022: do programu sa zapojilo študentov, na bronzovú úroveň študentov; na striebornú úroveň sa prihlásilo študentov

  Traja študenti z triedy Sexta sa zapojili do projektu "International Essay Contest for Young People - The Goi Peace Foundation"

  Projekt Adopcia na diaľku - podpora žiačky Mercredi Tosna z Haiti

  Projekt Lasallian Christmas Message - spolupráca školy s lasalliánskymi školami vo svete na tému "Vianočný odkaz"

  V školskom roku 2021/2022 sme pokračovali v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. v rámci ktorého na našej škole pracujú štyria asistenti učiteľa, školský psychológ a sociálny pedagóg.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: -

  Druh inšpekcie: -

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Budova na Detvianskej ulici má 9 tried, učebňu PC (počítač pre každého žiaka v triede, prípadne pre prácu vo dvojiciach), počítač a dataprojektor v každej triede, samostatne odborne audio-video vybavenú učebňu jazykov. Na škole je tiež niekoľko prenosných zariadení schopných preinštalovať bielu tabuľu na interaktívnu. V budove na Čachtickej ulici má škola 7 kmeňových tried II. stupňa ZŠ a 9 kmeňových tried gymnázia. Každá miestnosť je vybavená dataprojektorom a audio systémom. Ďalej sa na výučbu INF a CJ využívajú dve multimediálne učebne a dve jazykové učebňe. Na výučbu prírodovedných predmetov sa využíva laboratórium. Škola má k dispozícii aj kaplnku a študovňu. Kaplnka sa využíva na triedne sväté omše a duchovné obnovy. Študovňa na mimovyučovacie aktivity a krúžkovú činnosť. Pre žiakov celej školy sú v tejto budove k dispozícií dve telocvične. V obidvoch budovách sú učiteľom k dispozícií celkovo 4 kopírovacie stroje. Každý učiteľ má svoj pridelený notebook. WiFi aj pevné pripojenie k sieti je k dispozícii vo všetkých učebniach v obidvoch budovách.

  Počas mimoriadnej situácie škola zabezpečila potrebnú výpočtovú techniku pre dištančné vzdelávanie približne piatim žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  Všetci vyučujúci mali počas mimoriadnej situácie k dispozícii pracovný notebook na realizáciu dištančného vzdelávania.

  V školskom roku 2021/2022 sme obnovili počítačový park, nakúpili sa nové notebooky pre učiteľov a obnovilo sa počítačové vybavenie (sytém Raspberry) v jednej počítačovej učebni v budove na Detvianskej ulici a v jednej počítačovej miestnosti v budove na Čachtickej ulici.

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: naša škola dosiahla veľmi dobré výsledky v celoslovenských predmetových olympiádach a to najmä v francúzskom jazyku, matematike, geografii, dejepise a chémii. Medzi ďalšie úspechy patria prvé priečky v recitačných a literárnych súťažiach.

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: práca žiakov s IKT na vyučovaní

  Návrh opatrení:

  V nasledujúcom školskom roku bude potrebné zlepšiť prácu s talentovanými ako aj so slaboprospievajúcimi žiakmi vo forme konzultačných hodín a v spolupráci s ich rodičmi.V ďalšom školskom roku sa budeme vo vyučovacom procese viac orientovať na vedenie žiakov k intenzívnejšiej a systematickejšej práci s IKT, rozvíjaniu čitateľskej a finačnej gramotnosti a tiež práci s informáciami na vyučovaní.

  Školská jedáleň i napriek rekonštrukcii stále nepostačuje potrebám našich stravníkov. Bude potrebné zmeniť akustické charakteristiky priestoru za účelom zníženia hluku počas obedov a perspektívne zväčšiť jej priestory.

  Ďalším negatívom je vysoká spotreba papiera na kopírovanie za účelom doplnenia študijných materiálov.

  V nasledujúcom školskom roku bude potrebné pokračovať v ďalšom systematickom vzdelávaní pedagógov v práci s technológiami potrebnými k dištančnému vzdelávaniu. Škola bude naďalej zabezpečovať zlepšovanie vybavenia potrebného na IKT, zabezpečovať servis týmto zariadeniam a tiež venovať pozornosť dostatočnému internetovému pripojeniu.

  Škola bude z dôvodu lepšej flexibility v nasledujúcom roku musieť zavádzať podporné služby kvôli lepšiemu vysporiadaniu sa s mimoriadnymi situáciami, ktoré môžu v budúcnosti nastať.

  V rámci Zdravého životného štýlu sa chceme viac venovať aj zdravotníckej príprave žiakov. V hodiách matematiky venovať väčšiu pozornosť utvrdzovaniu učiva o čase. Navzájom sa budeme informovať o problémoch, ktoré sa vyskytnú pri našej práci. Chceme spoločne hľadať východiská z týchto problémov. Vo vybraných triedach na I. stupni ZŠ sa budeme naďalej venovať vyučovaniu metódou CLIL. Vo všetkých ročníkoch si na začiatku školského roka nastavíme pri klasifikácii váhu známok. Naďalej budeme svoju pozornosť zameriavať aj na deti z málo podnetného prostredia a problémové deti.


  Dištančné vzdelávanie

   

  Silné stránky dištančného vzdelávania:

   

  -          Redukcia učiva, eliminácia memorovania, nárast interdisciplinárneho vyučovania a prepojenia s praxou

  -          Hľadanie nových spôsobov motivácie, zníženie frekvencie testovania (klasifikovania vo forme testov či ústneho skúšania) – žiaci to hodnotia ako obdobie s menším tlakom (stresom)

  -          Time manažment

  -          Vytvorenie pracovných návykov (systému práce)

  -          Prospieva žiakom s poruchami autistického spektra (menej rušivých momentov, pocit 1 to 1 tandemu učiteľ – žiak, úlohy  sa dali rozložiť a robiť v individuálnom tempe)

  -          Poskytuje priestor na vtiahnutie rodiča do vzdelávacieho procesu (efekt závisí od funkčnosti rodiny/hodnotového nastavenia/momentálnej ekonomickej, zdravotnej a pracovnej situácie rodičov).

  -          Ak deti dostali podporu rodičov vo forme pevného denného režimu a pracovného systému, zvyčajne profitovali z dištančného štúdia. Vedeli si úlohy rozložiť, vrátiť sa k nim, diskutovať o nich s rodičmi.

  -          Učí deti samostatnosti.

  -          Zlepšuje IT zručnosti.

  -          Spätná väzba od žiakov a rodičov

  -          priestor pre intenzívnejšiu osobnú prácu a komunikáciu s učiteľom, zodpovednosť , individuálna invencia a tvorivosť.

  -          kontrola každej DU, sprístupnený digitálny obsah,

  -          možnosť individuál. spojenia a konzultácií

   

  Slabé stránky dištančného vzdelávania:

   

  -          Slabé IT zručnosti, absencia zaškolenia

  -          Nedostatočné technologické možnosti (nevýkonný internet, výpadky internetu, jedno digitálne zariadenie na viac používateľov a pod.)

  -          Pracovne vyťažení rodičia (home office alebo práca mimo domu)

  -          Nepodnetné domáce prostredie (deti bez podpory rodičov, bez kontroly)

  -          Nejasné smernice ministerstva, protirečivé interpretácie smerníc, veľmi rôznorodá prax

  -          Nutnosť používania internetu a digitálnych technológií ohrozuje zraniteľných žiakov, ktorým chýba sebadisciplína či kontrola autoritou – existuje riziko vzniku závislosti a zneužitia digitálnych technológií na veci, ktoré nesúvisia so štúdiom

  -          Nekomunikácia rodič – škola – žiak. Sporadické sledovanie Edupage, hromadenie úloh, zmeškanie termínov.

  -          Nedostatočné nástroje na zefektívnenie spolupráce so žiakmi z menej podnetného/problémového prostredia

  -          absencia skupinovej práce a dynamiky, chýbajúca priama diskusia a zdieľanie, absencia priamej interakcie.

  -          ťažko dosiahnuteľná spätná väzba v prípade niektorých žiakov.

  -          nedá sa vylúčiť či každý žiak pracoval samostatne.

  -          kvalita signálu/sekanie/, online testy malá variabilita /+ nemožnosť vylúčiť spoluprácu, použitie poznámok ,či učebnice/

   

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 24

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  84 zapísaných žiakov z čoho bolo prijatých: 50

  § 2. ods. 3 c

  Prihlásení na SŠ

  18 žiakov sa prihlásilo na strednú školu

  § 2. ods. 3 d

  Prijatí na SŠ

  18 žiakov bolo prijatých na strednú školu

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJFRJFYZGEGHUVCHEINFKNBMATNEJOBNPDAPVO
  I.A               
  I.B               
  II.A1         1,14   1,18
  II.B1,05         1   1,05
  III.A1,04       1 1,04  1,04 
  III.B1,17       1 1,09  1,04 
  IV.A1,2       1 1,3  1,3 
  IV.B1,05       1 1,43  1,19 
  V.A1,41,21  1,331  11,6    
  V.B1,651,471,06  1,651  12,12    
  VI.A1,851,781,96 1,812,151,11 1,481,782,37 1,07  
  VII.A1,61,751,821,351,6511,9 1,32,21,761  
  VII.B1,881,531,592,571,411,9411,82 1,5921,711,06  
  VIII.A1,591,51,59 2,181,3612,181,51,4521,441  
  IX.A1,892,152,3 2,552,2 2,1 2,52,51,51,6  

  TriedaSJLSPSSprTHDTSVVLAVYV
  I.A  1    
  I.B  1    
  II.A1,23 1    
  II.B1,05 1    
  III.A1,04 1  1,04 
  III.B1,04 1  1 
  IV.A1,5 1  1,45 
  IV.B1,33 1  1,1 
  V.A1,73 111 1
  V.B1,88 111 1
  VI.A2 11,221,04  
  VII.A1,85 11,11 1
  VII.B1,94 11,291 1
  VIII.A1,73 11,091  
  IX.A2,1 11,81,58 1,2

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A28002602000
  I.B27002700000
  II.A24201300000
  II.B22211000000
  III.A24231000000
  III.B23230000000
  IV.A21153300000
  IV.B22165001000
  V.A11123002000
  V.B11107000000
  VI.A27812700000
  VII.A2299301000
  VII.B1795300000
  VIII.A25126412000
  IX.A1865903000

  § 2. ods. 4 a

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 8

  § 2. ods. 4 b

  Prijatí žiaci

  Nastúpili na 8 ročné gymnáziumv septembri 2021: 30

  Z dôvodu nedostatočného záujmu sa 1. trieda 4-ročného štúdia neotvorila.

  § 2. ods. 4 c

  Prihlášky na SŠ

  Počet prijatých prihlášok na vzdelávaniena 8- ročné štúdium: 56

  Počet prijatých prihlášok na vzdelávaniena 4- ročné štúdium: 10

  § 2. ods. 4 d

  Prijímacie skúšky

  Na 8 - ročné štúdium vykonalo prijímaciu skúšku úspešne (splnilo podmienky prijatia): 49 uchádzačov

  Na 4 - ročné štúdium vykonalo prijímaciu skúšku úspešne (splnilo podmienky prijatia):9 uchádzačov

  § 2. ods. 4 e

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odbor
  Prima7902 J gymnázium
  Sekunda7902 J gymnázium
  Tercia7902 J gymnázium
  Kvarta7902 J gymnázium
  Kvinta7902 J gymnázium
  Sexta7902 J gymnázium
  Septima7902 J gymnázium
  Oktáva7902 J gymnázium
  II.G7902 J gymnázium

  § 2. ods. 4 f

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJFRJFYZGEGHUVCHEINFKNBKAJMATNEJOBNSEB
  Prima1,671,37 1,77 1,21  1,1 1,771,241 
  Sekunda1,451,351,11,711,1  1,211,15 1,71,381 
  Tercia1,47 1,21 1,371,3711,37 1 1,791,681 
  Kvarta1,251,061,31 1,44  1,251,061,25 1,442,131,06 
  Kvinta1,5 1,391,52,141,57 1,89 1,5 2,392,27  
  Sexta1,181,271,272,461,451,18 1,731,51,09 1,732,44  
  Septima1,872,091,572,2221,61 2,221,521,35 2,222,711,48 
  Oktáva1,82,16 1,89     1,321,64 2,941,921,56
  II.G1,751,922 2,421,58 2,422,081,5 2,672,67  

  TriedaSEDSEGSECSENSEMSSJSJLSPSSprTSVUKLVYV
  Prima      1,87 1,031 1
  Sekunda      1,55 11,05  
  Tercia      1,42 11,06  
  Kvarta      1,44 11  
  Kvinta      1,93 111,11 
  Sexta      1,82 11,05  
  Septima      1,87 11,14  
  Oktáva12,082,61,252,22,242,352,511,2  
  II.G      2,33 11,1  

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  Prima30217200100
  Sekunda21173100000
  Tercia19134200000
  Kvarta15123100000
  Kvinta281011700000
  Sexta2298500000
  Septima2368900000
  Oktáva2789901000
  II.G1214700000

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=MYVGNRUXMD

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  žiadne

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=MYVGNRUXMD

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít. za účtovný rok 2020 LASALLIAN - rodičovské združenie

  príjem 2% dane - 2708,98 €

  rodičovský príspevok - 9740 €

  Príjem spolu - 12 448,98 €

  Bankové poplatky - 33,40 €

  Benefičné stretnutie - 100,00 €

  Keramická dielňa - 360,00 €

  Oprava školy - 6 000,00 €

  Ovocie - 751,83 €

  Mikulášske darčeky - 240,00 €

  Ostatné (knihy,ceny a iné) - 884,62 €

  Výdavky spolu - 8369,85 €

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  žiadne

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Alexandrová, Nikola · Krúžok1 Mgr. Marcela Šimková
  Anglický jazyk hrou - 2. st. ZŠ a GYM15 Ing. Iveta Divoková
  Dejepisný krúžok - GYM13 Mgr. Lenka Stanová
  Floorbal - 2.st. ZŠ a GYM32 Mgr. Marek Meňhard
  Chemický krúžok - vyššie GYM a Kvarta13 Mgr. Jana Popovičová
  Krúžok taliančiny 113 ThLic. PaedDr. Anna Baroková, PhD.
  Krúžok taliančiny 227 ThLic. PaedDr. Anna Baroková, PhD.
  Matematika pre maturantov10 Mgr. Daniela Vlkovičová
  Matematika pre Septimu12 Mgr. Jana Tkačíková
  Milovníci spoločenských hier - 2.st.ZŠ a GYM20 Mgr. Dominik Štefanička
  Mladí turisti a pátrači - 1.st.ZŠ24 Mgr. Iveta Hudecová
  Príprava na testovanie T918 PaedDr. Mária Hodžová
  Skauting - 1.st. ZŠ12 Daniel Bobovský
  Športový krúžok 1. a 2. roč. ZŠ27 Mgr. Alžbeta Smrtičová
  Športový krúžok 3. a 4. roč. ZŠ24 Mgr. Barbora Mitterová
  Študovňa - Piatok27 Silvia Láslová
  Študovňa - Pondelok58 Mgr. Marcela Šimková
  Študovňa - Streda31 Mgr. Marcela Krkošová
  Študovňa - Štvrtok22 Mgr.Art. Anežka Rusinová
  Volejbal chlapci a dievčatá - 2.st.ZŠ a GYM20 Mgr. Maciej Dziambor
  Výtvarný krúžok - 1. roč. ZŠ14 Mgr. Ľubica Ivančíková
  Výtvarný krúžok - 2. roč. ZŠ14 Mgr. Ľubica Ivančíková
  Výtvarný krúžok - 3. a 4. roč. ZŠ12 Mgr.Art. Anežka Rusinová

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  V minulom školskom roku fungovalo občianske združenie Lasallian, ktorého členom sú aj zástupcovia rodičov všetkých tried školy. Títo členovia sú rozdelení do troch subkomisií nasledovne: 1. komisia - I. stupeň ZŠ, 2. komisia - II. stupeň ZŠ a nižšie gymnázium a 3. komisia - vyššie gymnázium, ktoré sa stretávajú min. 2 - krát ročne. Rozdelenie do vyššie spomínaných subkomisií bolo dané kvôli funkčnejšiemu a efektiívnejšiemu riešeniu problémov žiakov podobného veku.

  V rámci udržiavania príjemnej rodinnej atmosféry na škole, sa kládol dôraz na vzájomné stretnutia žiakov, učiteľov a rodičov aj v rámci voľného času. Rodičia zvyčajne oceňujú čas a námahu, ktorý škola vynakladá pre správny a všestranný vývoj detí nielen morálne, ale aj finančnou výpomocou (dobrovoľný rodičovský príspevok).

  § 2. ods. 5 d

  Iné podstatné skutočnosti

  Činnosť školy bola v školskom roku 2021/2022 sčasti ovplyvnená dištančným vzdelávaním a situáciou spojenou s COVID-19.

  Úprava vyučovania počas dištančného vzdelávania prebiehala v súlade s metodickými pokynmi Štátneho pedagogického ústavu a MŠVVaŠ.

  Záver

  Vypracovala: Mgr. Mariana Jurašková

  V Bratislave, 4.10.2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: