• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školySpojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
  Adresa školyČachtická 14, 831 06 Bratislava
  Telefón02/44881705
  E-mailsekretariat@lasalle.sk
  WWW stránkahttps://www.lasalle.sk

  Vedúci zamestnanci školy

    Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  do 24.10.RiaditeľkaMgr. Mariana Jurašková02/44881705 riaditel@lasalle.sk
   ZRŠMgr. Peter Magáč02/44881705 magac@lasalle.sk
   ZRŠPaedDr. Eva Baračková02/44881705 barackova@lasalle.sk
   ZRŠMgr. Marcela Šimková02/44881705 simkova@lasalle.sk
   RiaditeľMgr. Jacek Chaciński02/44881705 riaditel@lasalle.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaPaedDr. Mária Hodžováhodzova@lasale.sk
  pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana Buntovásestra.zuzana@lasalle.sk
   Mgr. Jana Melišíkovámelisikova@lasalle.sk
     
  ostatní zamestnanciIveta Zsoldosovázsoldosova@lasalle.sk
     
  zástupcovia rodičovIng. Martin Miškolcimiskolci.martin@gmail.com
   Mgr. Katarína Kazmer katarina.kazmer@gmail.com
   Ing. Martin Babíkmbabik@tmcservisk.sk
   Mgr. Mária Veleginfo@karya-art.sk
     
  zástupca zriaďovateľaMgr. Veronika Strelková veronika.str@gmail.com
   Mgr. Matej Dziambordziambor@lasalle.sk
   Ing. Martin Pondušapondusa@mpspol.sk

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovInštitút školských bratov
  SídloKovácsová 53/469, 85110 Bratislava
  Telefón02/62859405
  E-mailskolskibratia@lasalle.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy

  V školskom roku 2022/2023 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy trikrát.

  Na októbrovom zasadnutí sa prerokovala záverečná správa za školský rok 2021/2022, na aprílovom zasadnutí plán práce RŠ, správa o hospodárení subjektu SŠ za rok 2021 a na júnovom zasadnutí boli členovia oboznámení s výsledkami maturitných skúšok, prijímacieho konania do 1.ročníkov, s návrhom na počty prijímaných žiakov v šk. roku 2023/2024.

  Na Rade školy sa riešili aj otázky týkajúce sa plánovaných aktivít organizovaných školou a otázky týkajúce sa napr. skvalitňovania vybavenia školy.

  Poradné orgány školy

  Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2022/2023 celkom 5-krát. Programom na zasadnutiach pedagogickej rady boli: oboznamovanie sa s legislatívou, prerokovanie Školského poriadku, plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, návrhy aktivít školy a ich organizačné zabezpečenie, výchovno-vzdelávacie výsledky za jednotlivé klasifikačné obdobia, nové integrácie, spolupráca s inštitúciami participujúcimi na výchove a vzdelávaní.

  Predmetové komisie a metodické združenie

  Predmetové komisie a metodické združenie zasadali v školskom roku 2022/2023 4-krát prezenčnou aj dištančnou formou. Postupovalo sa podľa plánov jednotlivých MZ a PK. Činnosť MZ a PK bola zameraná na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho obsahu, výmenu poznatkov a skúseností, analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov a spoluprácu s rodičmi.

  MZ a PK sa stretávali s vedením školy podľa vopred vypracovaného ročného harmonogramu stretnutí.

  V školskom roku 2022/2023 pracovali na Spojenej škole de La Salle tieto metodické združenia a predmetové komisie, v zastúpení nasledovných predmetov a ich vedúcich:

  SJL (SJL, DEJ, OBN, GEG) - Mgr. Jana Nemcová

  VYP- výchovné predmety (TSV,VYV,HUV, UKL,VUM ) - Mgr. Jana Štefanovičová

  MAT - (MAT a INF) - s. Alexandra - Mgr. Jana Tkačíková

  BCFT - (BIO, CHE, FYZ, THD): Mgr. Zuzana Buntová

  CJ - (ANJ, NEJ, FRJ): Mgr. Karolína Kováčová

  Metodické združenie (slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, vlastiveda, prírodoveda, anglický jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie) - Mgr. Ivančíková Ľubica

  PAS - Pastoračná komisia - Mgr. Grzegorz Fietko

  Školský podporný tím pôsobí na našej škole v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch od školského roku 2021/2022. Tvorí ho školská psychologička, ktorá je zároveň kariérnou poradkyňou, špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička, ktorá je zároveň aj koordinátorkou prevencie a asistenti učiteľa. Tím spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra poradenstva a prevencie (CPP), Vajnorská 98/D, Bratislava 3 a s ďalšími externými subjektmi. Členovia školského podporného tímu poskytujú nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte alebo ťaživej situácii, mediácia a podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže, hospitácie v triedach, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach.

  ŠPT - školský podporný tím - Mgr. Dana Vargová

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 548

  Počet tried: 23

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakov
  I.A25
  I.B25
  II.A26
  II.B27
  III.A23
  III.B22
  IV.A26
  IV.B21
  V.A20
  V.B23
  VI.A22
  VII.A25
  VIII.A24
  VIII.B18
  IX.A22
  Prima30
  Sekunda29
  Tercia21
  Kvarta19
  Kvinta17
  Sexta27
  Septima33
  Oktáva23

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP35,57,5368
  DPP162162
  Znížený úväzok7575
  ZPS2212
  Na dohodu1111

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov04141
  vychovávateľov088
  asistentov učiteľa044
  spolu05353

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  II.AANJ2
  I.AANJ1
  III.AANJ6
  IV.AANJ3
  III.AVYV2
  III.AINF1
  III.BVYV2
  III.BINF1
  4.A,BINF1
  V.BHUV1
  VI.AHUV1
  V.AANJ4
  V.BANJ4
  VI.AANJ4
  VII.AANJ3
  V.BHUV1
  VI.AHUV1
  VIII,AHUV1
  Te.HUV1
  VI.AINF2
  Sk.INF2
  9.A,KaTSV2
  PrTSV2
  TeTSV2
  SpTSV2
  OkTSV2

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Biologická olympiáda2  3. miesto, úspešný riešiteľ 
  Olympiáda z francúzskeho jazyka1  2. miesto 
  Olympiáda kritického myslenia5  5., 6. a 10. miesto 
  Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa4   2. miesto
  Vybíjaná104. miesto   
  Florbal10 účastník  
  Futbal - Školský pohár SFZ93. miesto   
  Biblická olympiáda33. miesto   
  Majstrovstvá Slovenska v Šachu4  24. miesto 
  Dejepisná olympiáda11. miesto   
  Chemická olympiáda1  účastník 
  Olympiáda z nemeckého jazyka1 účastník  
  Olympiáda z anglického jazyka1 účastník  
  Hviezdoslavov Kubín I.st.321.miesto a 2.miesto   
  Slávik Slovenska 1.st.253.miesto   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Kultúrno-spoločenské aktivity školy

  V školskom roku 2022/2023

  Na 1. stupni ZŠ boli naši prváci pasovaní za žiakov našej školy.

  Dňa 14. a 15.4. sa konal v našej škole zápis do 1. ročníka.

  Dňa 10. 12. sa konal koncert Za Lasalliánskou hviezdou

  Dňa 13.3. sa na našej škole uskutočnil DOD v obidvoch budovách

  Dňa 1.6. sme pri príležitosti MDD pripravili veľké zábavné dopoludnie aj popoludnie

  V júni si žiaci II. ročníkov nacvičili divadelné predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov - v anglickom jazyku. Žiaci III. ročníkov predviedli divadlo 12 mesiačikov. Záznam si rodičia mohli pozrieť na našej web stránke.

  Fest sa pre nepriazeň počasia konal v náhradnom termíne v menšom formáte za účasti rodičov.

  Naša škola sa každoročne zapája do medzinárodného projektov - „Medzinárodné lasalliánske dni mieru“ (október) a „Milión detí sa modlí ruženec“ (18.10.)

  Duchovné obnovy pre pracovníkov školy sa konali štyrikrát v školskom roku. Lasalliánska formácia najmä pre nových zamestnancov sa konala 2x.

  Triedne sväté omše sa konali každý štvrtok pre ZŠ a každý pondelok pre GŠB.

  V prvé piatky sa sv. omší zúčastňoval 1. stupeň + V. ročníky

  Prikázané sviatky sme slávili sv. omšami

  Sviatosť zmierenia pre žiakov sa konala v prvý piatok každý mesiac.

  Vybrané triedy 2.st. ZŠ a gymnázia sa zúčastnili triednych duchovných obnov v spolupráci s ACM Vinica

  Triedy 5.A a 6.A sa zúčastnili trojdňového duchovno-integračného pobytu v Beckove.

  Naša škola sa počas celého školského roka zapájala do rôznych charitatívnych akcií a zbierok ako napr., zbierka šk. pomôcok, Sladká pomoc, Pôstna škatuľka a ďalšie.

  Zrealizovali sme finančnú zbierku na podporu projektov" Adopcia na diaľku" pre žiačku Mercedi Tosna z Haiti a výťažok z benefičného koncertu Za lasalliánskou hviezdou bol určený na "Vzdelávanie Pigmejov v Kamerune".

  Žiaci sa v tomto školskom roku pravidelne zúčastňovali na rôznych súťažiach a olympiádach.

  Konal sa výmenný pobyt študentov v Saint-Etienne a výmenný pobyt Paray-Le-Monial

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  SŠ de La Salle je dlhodobo zapojená do viacerých projektov.

  Školské mlieko - tento projekt vyzýva deti, aby konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu. Zároveň zohráva vzdelávaciu úlohu podporovaním rozvoja správnych stravovacích a výživových návykov, ktoré vydržia po celý život.

  Školské ovocie - je pravidelné zabezbečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Cieľom je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku, zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí, podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

  DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

  •program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu založenej v roku 1956 (na Slovensku od roku 2007)

  •rozvoj mladých ľudí v 4 oblastiach (rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia)

  DofE 2022/ 2023: do programu sa zapojilo 28 študentov, na bronzovú úroveň 9 študentov; na striebornú úroveň 9 študentov a na zlatú úroveň 10 študentov

  Projekt Adopcia na diaľku - podpora žiačky Mercredi Tosna z Haiti

  V školskom roku 2022/2023 sme pokračovali v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. v rámci ktorého na našej škole pracujú štyria asistenti učiteľa, školský psychológ a sociálny pedagóg.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2022/23 nebola vykonaná žiadna inšpekčná kontrola.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Budova na Detvianskej ulici má 9 tried, učebňu PC (počítač pre každého žiaka v triede, prípadne pre prácu vo dvojiciach), počítač a dataprojektor v každej triede, samostatne odborne audio-video vybavenú učebňu jazykov. Na škole je tiež niekoľko prenosných zariadení schopných preinštalovať bielu tabuľu na interaktívnu. V budove na Čachtickej ulici má škola 7 kmeňových tried II. stupňa ZŠ a 8 kmeňových tried gymnázia. Každá miestnosť je vybavená dataprojektorom a audio systémom. Ďalej sa na výučbu INF a CJ využívajú dve počítačové učebne a dve jazykové učebňe. Na výučbu prírodovedných predmetov sa využíva laboratórium. Škola má k dispozícii aj kaplnku a študovňu. Kaplnka sa využíva na triedne sväté omše a duchovné obnovy. Študovňa, v ktorej je aj knižnica, na mimovyučovacie aktivity a krúžkovú činnosť. Pre žiakov celej školy sú v tejto budove k dispozícií dve telocvične. V obidvoch budovách sú učiteľom k dispozícií celkovo 4 kopírovacie stroje. Každý učiteľ má svoj pridelený notebook. WiFi aj pevné pripojenie k sieti je k dispozícii vo všetkých učebniach v obidvoch budovách. Nová inštalácia WiFi pripojenia k dataprojektorom v triedach.

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Naša škola dosiahla veľmi dobré výsledky v celoslovenských predmetových olympiádach a to najmä vo francúzskom jazyku, anglickom jazyku, chémii a biológiii. Medzi ďalšie úspechy patria popredné priečky v súťaži kritického myslenia a šachových súťažiach.

  Počas školského roka sa pravidelne konala výuka SJ ako cudzieho jazyka pre našich žiakov z Ukrajiny.

  Poobedný čas v študovni bolo možné využiť na doučovanie, ktoré poskytovali asistenti.

  Vo vybraných triedach na I. stupni ZŠ sa budeme naďalej venovať vyučovaniu metódou CLIL.

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: rozvíjanie čitateľskej a finačnej gramotnosti, spolupráca žiakov a rodičov so školou, podporovanie samostatnosti žiakov, rešpekt a úcta k druhému človeku.

  Ďalším negatívom sú zvyšujúce sa nároky na rýchlosť internetového poripojenia.

  Nedostatočná kapacita a nepriaznivá akustika v jedálni.

  Návrh opatrení:

  Pokračovanie ponuky doučovania v poobedných hodinách v študovni.

  Naďalej budeme svoju pozornosť zameriavať aj na deti z málo podnetného prostredia, začlenené deti a na ukrajinských žiakov.

  V školskej jedálni bude potrebné zmeniť harmongram stravovania zavedením rozličných zvonení pre obideve budovy za účelom urýchlenia výdaja stravy.

  Škola sa zapojila do výzvy ministerstva školstva so žiadosťou o nové notebooky. Škola bude naďalej zabezpečovať zlepšovanie vybavenia potrebného na IKT, zabezpečovať servis týmto zariadeniam a tiež venovať pozornosť dostatočnému internetovému pripojeniu.

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 36

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  • Počet prijatých prihlášok na štúdium - pre šk. rok 2023/2024 - 63

  • Počet zapísaných žiakov k 15.9.2023 - 30

  § 2. ods. 3 c

  Prihlásení na SŠ

  20 žiakov IX: ročníka.28 žiakov V: ročníka.

  § 2. ods. 3 d

  Prijatí na SŠ

  20 žiakov IX: ročníka.17 žiakov V: ročníka.

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJFRJFYZGEGHUVCHEINFKNBMATNEJOBNPDAPVO
  I.A1         1,04   1
  I.B1         1   1
  II.A1,04         1,12   1,04
  II.B1         1   1
  III.A1,13       1 1,26  1,17 
  III.B1,05       1 1,05  1,09 
  IV.A1,31       1 1,46  1,15 
  IV.B1,29       1 1,38  1 
  V.A1,61,551,1  1,851  1,22,35    
  V.B1,51,141,2  1,41,36  1,232,19    
  VI.A1,8521,75 1,71,951,25 1,5512,4 1  
  VII.A1,722,161,96 1,641,641,441,76 1,722,221,4  
  VIII.A1,611,261,8722,31,391,092,261,261,432,432,11,3  
  VIII.B1,611,221,612,572,221,441,112,441,391,782,061,881,28  
  IX.A1,2511,85 1,751,15 1,8 1,351,91,431,2  

  TriedaSJLSprTHDTSVVLAVYV
  I.A1,041    
  I.B1,081    
  II.A1,21    
  II.B1,151    
  III.A1,221  1,17 
  III.B1,051  1,05 
  IV.A1,311  1,23 
  IV.B1,11  1,05 
  V.A1,55111 1,05
  V.B1,4511,051 1,05
  VI.A2,45111  
  VII.A2,2811,041 1,12
  VIII.A2,1311,091,05  
  VIII.B2,221,061,111,06  
  IX.A1,711,351,4 1,05

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A25002500000
  I.B25002500000
  II.A26241001000
  II.B27270000000
  III.A23203000000
  III.B22211000000
  IV.A26214100000
  IV.B21201000000
  V.A20108200000
  V.B23137111000
  VI.A22711202000
  VII.A25108700000
  VIII.A2488611000
  VIII.B1878300100
  IX.A22135202000

  § 2. ods. 4 a

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 10

  § 2. ods. 4 b

  Prijatí žiaci

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat 50/24

  Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat 0/0

  Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat 30/14

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat 30/14

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat 30/14


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 4 e

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7921 B základná škola1. stupeň
  I.B7921 B základná škola1. stupeň
  II.A7921 B základná škola1. stupeň
  II.B7921 B základná škola1. stupeň
  III.A7921 B základná škola1. stupeň
  III.B7921 B základná škola1. stupeň
  IV.A7921 B základná škola1. stupeň
  IV.B7921 B základná škola1. stupeň
  V.A7922 D základná škola2. stupeň
  V.B7922 D základná škola2. stupeň
  VI.A7922 D základná škola2. stupeň
  VII.A7922 D základná škola2. stupeň
  VIII.A7922 D základná škola2. stupeň
  VIII.B7922 D základná škola2. stupeň
  IX.A7922 D základná škola2. stupeň
  Prima7902 J gymnázium 
  Sekunda7902 J gymnázium 
  Tercia7902 J gymnázium 
  Kvarta7902 J gymnázium 
  Kvinta7902 J gymnázium 
  Sexta7902 J gymnázium 
  Septima7902 J gymnázium 
  Oktáva7902 J gymnázium 

  § 2. ods. 4 f

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJFRJFYZGEGHUVCHEINFKNBKAJKFJMATNEJOBN
  Prima1,271,03 1,14 1,171  1,13  1,331,251
  Sekunda1,381,411,341,691,59  1,171,071,21  1,411,51
  Tercia1,24 1,241,141,11,4311,33 1,14  1,761,711
  Kvarta1,3711,21 1,16  1,211,051  1,631,631
  Kvinta1,29 1,29 1,411,24 1,53 1,12  2,411,35 
  Sexta1,671,561,591,331,631,15 2,071,411,7  2,151,9 
  Septima1,711,161,742,081,521,55 1,581,321,1  2,12,111,44
  Oktáva1,871,13 2,44     1,092,091,33 2,072,09

  TriedaSEBSEDSEFSENSEMSSJSJLSPSSprTSVUKL
  Prima      1,43 11,03 
  Sekunda      1,69 11 
  Tercia      1,57 11,05 
  Kvarta      1,53 11,05 
  Kvinta      1,41 111,29
  Sexta      1,93 11 
  Septima      1,91 11 
  Oktáva21,782,522,52,172,481,9411,09 

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  Prima30281100000
  Sekunda29235100000
  Tercia21164100000
  Kvarta19154000000
  Kvinta1785400000
  Sexta27814500000
  Septima331116402000
  Oktáva2369800000

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  https://archiv.vykazy.sk/vksoh/2022/ssz/protokol.php?id_prot=MSKKDTYMIG

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  žiadne

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  https://archiv.vykazy.sk/vksoh/2022/ssz/protokol.php?id_prot=MSKKDTYMIG

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  (1) Kvety kaplnka 35,95 €

  (2) Duchovna -Beckov potraviny 97,32 €

  (3) Duchovná -Beckov Múzeum Hrad 68,85 €

  (4) Kompresor do lôpt 52,40 €

  (5) Lopty volejbalové 22 19,00 €

  (6) Brankárska maska 44,90 €

  (7) Dar 24,00 €

  (8) Koš na volejbalové lopty 77,49 €

  (9) Výzdoba vianočná 12,00 €

  (10) Výzdoba vianočná 7,00 €

  (11) Ceny 8,91 €

  (12) Ceny 6,90 €

  (13) Dar 24,00 €

  (14) Mikuláš 22 744,00 €

  (15) Poháre -vianočná akadémia 22 20,80 €

  (16) Notársky poplatok 22 49,89 €

  (17) ANJ- ceny 22 12,70 €

  (18) Vianočne kresby-ceny 39,80 €

  (19) Biblická olympiáda-odmeny 23 56,65 €

  (20) Ceny výzdoba tried -22 32,85 €

  (21) Ceny-zber papiera 27,20 €

  (22) Rozlišovačky a volejbalové lopty 111,30 €

  (23) Ceny za I polrok 23 13,75 €

  (24) Ceny -Hviezdoslavov Kubín 23 83,50 €

  (25) Súťaž literárna 23 20,00 €

  (26) Sviece 23 11,50 €

  (27) Deň otvorených dverí 8,80 €

  (28) Duchovna pre deti 37,41 €

  (29) Kvety-kaplnka 19,63 €

  (30) Zápis I ročníka 38,80 €

  (31) Športový deň 64,54 €

  (32) Deň učiteľov 240,75 €

  (33) Deň učiteľov 245,00 €

  (34) Chemické potreby 27,41 €

  (35) Občerstvenie -Maturita 23 47,80 €

  (36) Dar- kňazi 38,94 €

  (37) Športový deň 23 104,20 €

  (38) Knihy 1:A,B:2:A,B 195,00 €

  (39) Knihy 3.A 50,68 €

  (40) Knihy 4.A 50,00 €

  (41) Knichy3.B 47,21 €

  (42) Knihy 4.B 50,00 €

  (43) Rámčeky na foto 74,75 €

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Anglický jazyk hrou - 1. st. ZŠ7 Mgr. Lenka Šutovcová, PhD.
  Angličtina hrou 48 Mgr. Lenka Šutovcová, PhD.
  DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA9 Mgr. Jana Melišíková
  Doučovanie z angličtiny II. stupeň ZŠ a NG17 Pavlína Bartošová
  Florbal30 Mgr. Dominik Štefanička
  II.B · Krúžok27 Mgr. Eva Feková
  Kurz slovenčiny 5 Mgr. Lýdia Čeledová
  Matematika pre maturantov13 Mgr. Jana Tkačíková
  Milovníci spoločenských hier33 Mgr. Dominik Štefanička
  Mladí turisti a pátrači32 Mgr. Daniela Vlkovičová
  OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV10 Mgr. Jana Melišíková
  Príprava na dobrodružnú expedíciu15 Mgr. Lenka Stanová
  Programovanie hrou 2.sk12 Mgr. Alžbeta Šarláková
  Programovanie hrou 3.sk12 Mgr. Alžbeta Šarláková
  Programovanie hrou-základy12 Mgr. Alžbeta Šarláková
  Skauting15 Daniel Bobovský
  Spevácky krúžok14 Mgr. Eva Brisudová
  Spoločenské vedy6 Mgr. Jana Melišíková
  Študovňa236 Iveta Zsoldosová
  Volejbal/Basketbal36 Mgr. Maciej Dziambor

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Jacek Chaciński

  V Bratislave, 10. októbra 2023

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: