• #300LaSalle

    • 300-té výročie od smrti sv. Jána Krstiteľa de La Salle

    •           Rok 2019 je rokom 300-tého výročia smrti sv. Jána Krstiteľa de La Salle. Generálny predstavený Inštitútu školských bratov a jeho rada požiadali Svätého Otca o pápežské povolenie, aby mohli vyhlásiť jubilejný rok venovaný sv. Jánovi Krstiteľovi de La Salle, zakladateľovi Inštitútu školských bratov a patrónovi učiteľov a vychovávateľov. Žiadosť bola schválená, a tak celá lasalliánska rodina dostala veľký dar.

               Deň, v ktorom začíname Lasalliánsky jubilejný rok, je 17. november 2018. V roku 1951, pri oslave 300-tého výročia narodenia sv. Jána de La Salle, bol v generálnom dome školských bratov posvätený a odovzdaný do používania kostol zasvätený sv. Jánovi de La Salle. Stalo sa to presne 17. novembra, a preto sa tento dátum stal aj dňom otvorenia jubilejného roka. Lasalliánsky jubilejný rok sa skončí 31. decembra 2019.

               Oslava jubilejného roka začala slávnostnou svätou omšou v hlavnom dome Ištitútu školských bratov a počas nej bol prečítaný aj pápežský dokumentu Bulla, ktorý otvoril jubilejný rok. Na podujatí sa zúčastnili bratia, učitelia z našich Lasalliánskych škôl, pozvaní hostia a všetci, ktorí sú spojení s osobou sv. Jána de La Salle a jeho dielom. Sv. omšu celebroval jeho Eminencia arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novú evanjelizácie.

               Počas celého roka bude internetová stránka Inštitútu (www.lasalle.org) a na ňu prepojené spoločenské portály prinášať informácie týkajúce sa priebehu osláv po celom lasalliánskom svete.

            Dnes, keď už tristo rokov kráčame v šľapajach sv. Jána Krstiteľa de La Salle, má veľká lasalliánska rodina okolo 4 000 bratov, ktorí spolupracujú so 100 000 učiteľmi, vychovávateľmi a nepedagogickými spolupracovníkmi v približne 1 200 výchovno-vzdelávacích centrách v 80 štátoch sveta, kde sa spolu starajú o 1 380 000 žiakov – detí, mladých i dospelých.

              Títo všetci sa zapájajú do diela šírenia evanjelia a kultúry ako ich horlivý zakladateľ a patrón. Kráčajú hľadiac na tú hviezdu (signum fiolei – znak viery), ktorú im ukázal, aby ich viedla na ceste k ľudskej dokonalosti – svätosti, na ceste k Bohu.

               Nech žije Ježiš v našich srdciach naveky!