• Metóda CLIL

     • Metóda CLIL

     • V našej škole dostanú žiaci kvalitné vzdelanie podľa platných vyučovacích štandardov pre slovenské školy, ale zároveň chceme dať ich vzdelaniu širšiu dimenziu v podobe integrovaného vyučovania anglického jazyka. Preto sme sa rozhodli, aj v tomto školskom roku, včleniť do predmetov výuku cudzieho jazyka v podobe metódy obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL /Content and Language Integrated Learning/: Integrované tematické vyučovanie v  predmetoch:  

      1. ročník: MAT, VYV, ANJ, ŠKD (2 hodiny) 

      2. ročník: MAT, VYV, ANJ, ŠKD (2 hodiny) 

      3. ročník: MAT, ANJ (2 hodiny) ŠKD (2 hodiny) 

      4. ročník: MAT, ANJ (2 hodiny) ŠKD (2 hodiny) 

      Spolu 5 vyučovacích hodín, kde sa cudzí jazyk v týchto predmetoch neberie ako nástroj vzdelávania a nie ako jeho výsledok. 

     • Žiaci sa učia:

      1. myslieť v danom jazyku,
      2. precvičujú si cudzí jazyk pri vyučovaní iného predmetu,
      3. rozvíjajú si ním svoje kompetencie. 

       

      CLIL našim žiakom ponúka prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet. V CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom prepojené. Vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk. Preto sa CLIL niekedy nazýva duálne zamerané vzdelávanie. Výuka prebieha s anglicky hovoriacim lektorom. Je možné, že niektoré deti hodinu s výukou CLIL môžu pokladať za „náročnejšiu“ z toho dôvodu, že počúvanie, čítanie a hovorenie v cudzom jazyku je únavné, ale to len dovtedy, kým si na to nezvyknú. Preto je možné, že pracovná záťaž sa bude dieťaťu zdať väčšia, ale úlohou školy ja zabezpečiť udržanie akceptovateľnej úrovne. Ak sa dieťaťu vyučovanie pomocou CLIL páči, záťaž nebude považovať za problém. Ľudia majú odlišné schopnosti v ovládaní jazyka. V triede sú deti s rôznymi schopnosťami nie len v cudzom jazyku, ale aj v iných formách vedomostí a zručností.

     • Ciele CLIL vyučovania: 

      • motivácia žiakov k štúdiu CJ, ale aj iných predmetov, 

      • posilnenie spolupráce učiteľov školy, medzipredmetovej komunikácie, medzipredmetové vztahy, 

      • zvýšiť kvalitu osvojených jazykových zručností detí v bežných triedach na prvom stupni ZŠ,  

      • zvýšiť čas, ktorý žiaci strávia s CJ bez zvláštneho navýšenia časovej hodinovej dotácie predmetov CJ tak, že CJ sa stane súčasťou vyučovania na iných predmetoch,  

      • umožniť im zmysluplne cudzí jazyk používať v prirodzených podmienkach,  

      • žiaci získajú skúsenosti v tímovej projektovej práci, ich učenie nadobudne nový rozmer, poznatky budú reálne využívať,  

      • žiaci získajú množstvo mimoučebnicových poznatkov, projekt výrazne podporí interkultúrne učenie sa v mnohých predmetoch.                                                                                                      

       

      CLIL je výborný spôsob, ako naučiť deti v cudzom jazyku nie iba hovoriť, ale hlavne myslieť.

   • Profily lektorov

     • Larry Stone

     • Volám sa Larry Stone. Narodil som sa vo Washington DC, kde som vyštudoval právo. Som bývalý asistent Generálneho prokurátora a sudcu Súdu pre mladistvých (vnútroštátne vzťahy). Bol som detským pastorom, a učiteľom doma ako aj v zahraničí. Na Slovensku som pracoval v Luteránskom kostole. Mám úžasnú a milujúcu rodinu a rád pracujem s mladými ľuďmi. Posledných 20 rokov učím deti na Slovensku, rovnako ako aj v Amerike popri právnickej praxi. Niekoľko mojich študentov sa stalo právnikmi a niektorí teraz študujú za právnikov.

     • Joseph Arciaga

     • Volám sa Joseph Arciaga. Som rodený Američan a pochádzam z Marylandu, USA. Od roku 2010 učím na Slovensku angličtinu dospelých aj deti. Vyučovanie angličtiny je mojou vášňou. Som veľmi hrdý a rád, že pomáham deťom sa angličtinu nielen učiť, ale jej aj porozumieť a zároveň si k nej budovať vzťah. Chcem v deťoch budovať sebadôveru a chuť napredovať v jazyku nielen v škole, ale aj v živote.

     • Kyle Michelsen

     • Kyle Michelsen vie, že z úspešných študentov sa formujú úspešní dospelí. Ako lektor pracuje už 25 rokov. Pred šiestimi rokmi sa z Atlanty, Georgia v USA, presťahoval na Slovensko.

      Je vďačný a nadšený, že má príležitosť pomáhať mladým študentom rozvíjať silné základy anglického jazyka na škole La Salle.