• Školský klub detí

     • Školský klub detí

     • Školský klub detí pri Spojenej škole de La Salle v Bratislave bol zriadený 1. Marca 1995.

      Zriaďovateľom ŠKD je Inštitút školských bratov v Bratislave. ŠKD je zriadený ako súčasť školy pre deti 1.- 4. ročníka.

      Školský klub detí organizuje viaceré mimoriadne aktivity, napr. hry vo vode a plavecký výcvik, Deň v rozprávkovom šate, vedomostné kvízy, divadelné predstavenia, výlety do lesa, karneval, náboženské a športové súťaže, beseda s policajtom, záchranárom, požiarnikmi, dopravné súťaže, vianočné a veľkonočné dielne, návšteva knižníc, Bibiana,...

      Do ŠKD sa žiak prihlasuje na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, ktorú schvaľuje riaditeľ školy a kde je potrebné vyplniť všetky údaje. Odhlasovanie z ŠKD sa uskutočňuje písomnou formou do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

      Pri akýchkoľvek zmenách rodič komunikuje s vychovávateľkou prostredníctvom osobného kontaktu a cez Edupage. 

   • Prevádzka ŠKD

    ŠKD funguje v čase od 6.30 do 17.00 hod.
     • Ráno
     • Ranná služba funguje od 6.30. Spájanie detí v zberných triedach je zvlášť pre 1.-2. ročník a pre 3.-4. ročník.
     • Popoludnie
     • Popoludňajšia činnosť začína po ukončení vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých tried.
     • Záver
     • Záverečná služba od 15.45 do 17.00. Spájanie detí v zberných triedach je zvlášť pre 1.-2. ročník a pre 3.-4. ročník. Od 16.30 všetci v jednej triede.
     • Oddelenia ŠKD

      1. Oddelenie:  1.A vychovávateľka Ľudmila Satková 
      2. Oddelenie:  1.B vychovávateľka Mgr. Katarína Valentovičová 
      3. Oddelenie:  2.A vychovávateľka  Bc. Katarína Godalová
      4. Oddelenie:  2.B vychovávateľka Eva Marianková
      5. Oddelenie:  3.A vychovávateľka Ing. Ivana Kajanová
      6. Oddelenie:  3.B vychovávateľka Mgr. Anna Lendacká 
      7. Oddelenie:  4.A vychovávateľka Bc. Andrea Bučeková 
      8. Oddelenie:  4.B vychovávateľka Mgr. Judita Klubníková
     • Režim dňa ŠKD

     • 12.00 - 14.00 - obed
      13:00 - 14:30 - odpočinkovo - rekreačná činnosť, olovrant
      14:30 - 15:00 - príprava na vyučovanie
      15.00 - 15.45 - záujmová činnosť

      • Spoločensko-vedná
      • Pracovno-technická
      • Prírodovedno-environmentálna
      • Esteticko-výchovná
      • Telovýchovná a dopravná

      15:45 - 17.00 - individuálna činnosť v zberných triedach

      V popoludňajších hodinách môže dieťa navštevovať rozličné krúžky (viď. stránka školy), ktoré ponúka Spojená škola de La Salle pod vedením učiteľov a Súkromná umelecká škola v budove gymnázia na Čachtickej ulici. Dieťa tak rozvíja svoje hudobné, dramatické, výtvarné a športové danosti.

      TEŠÍME SA NA VÁS! 

   •