• Základná škola

     • Základná škola

     • Naša škola je tu pre dieťa. Snažíme sa spoločnými silami o to, aby každé mohlo objavovať svoje silné stránky a rozvíjať sa v nich, aby sa učilo ovládať svoje emócie a prijať svoje obmedzenia. Vedieme žiakov k osvojovaniu si stratégií pre celoživotné vzdelávanie prostredníctvom kritického a tvorivého  myslenia. Učíme sa rešpektovať jeden druhého v odlišnostiach a tešiť sa z rôznorodosti. Chceme, aby sa dieťa učilo pracovať samostatne i byť dobrým tímovým hráčom. Preferujeme rovnováhu medzi učením sa hrou a procesom uvedomelej práce na svojom osobnom raste.

      Naša škola je katolícka. Žiaci, pedagógovia a rodičia našej školy vytvárajú spoločenstvo, v ktorom chceme našim najmenším odovzdať kresťanské hodnoty ako sú čestnosť, zodpovednosť, láska a prijatie, samostatnosť. Zásady evanjelia sú pre pedagógov pravidlami výchovy, vnútornou motiváciou i konečným cieľom. Chceme „prijať každého s úctou a s láskou mu ísť v ústrety,“ – teda rozvíjať spoločenstvo bratskej lásky, kresťanských hodnôt. Veríme, že v takomto prostredí bezpečia a lásky sa najlepšie vzdeláva každá ľudská bytosť.

      Naša škola je školou rodinného typu. Prvý stupeň základnej školy sídli na Detvianskej ulici 24 a máme po dve triedy v každom ročníku. V každej triede je okolo 20 – 23 detí, čo umožňuje pedagógom uplatňovať aj skupinový aj individuálny prístup. Druhý stupeň sídli na Čachtickej ulici 14, v priamom susedstve s budovou prvého stupňa. Počas piateho ročníka sa rodičia môžu rozhodnúť pre štúdium dieťaťa na osemročnom gymnáziu alebo v zotrvaní na základnej škole. Obe možnosti ponúka naša Spojená škola pod jednou strechou. Naša škola má novú telocvičňu, športoviská, ihrisko na plážový volejbal, počítačovú učebňu, multimediálne učebne, jazykovú učebňu a každá z budov má vlastnú kaplnku. V triedach je pripojenie na internet a každá trieda vlastní notebook. Používame aj interaktívne tabule a dataprojektory. Snažíme sa vyučovať aj prostredníctvom modernej techniky, pretože táto forma je mladej generácii blízka. Naša škola má vlastnú psychologičku a špeciálnu pedagogičku. V súčasnosti pribúda detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Chceme tu ako škola byť pre každého, pomôcť mu objaviť jeho talenty a na miestach, kde je to potrebné, poskytujeme priestor pre prácu odborníkov. Naša škola je zapojená dotýchto projektov:

      • VIAC AKO PENIAZE
      • MODRÁ ŠKOLA – VODA PRE BUDÚCNOSŤ

       

      História školy:

      2.september 1991 – deň založenia cirkevnej školy Jána de La Salle. Základná škola Jána de La Salle v Rači je jednou zo škôl, ktoré už 322 rokov nesú meno svojho zakladateľa. Aj v našej škole sa snažíme čerpať z tradícií lasalliánskych škôl a opierame sa o zásady lasalliánskej pedagogiky.

      Snažíme sa odovzdávať vedomosti a základy dobrej výchovy a osobitných mravných kvalít občana i kresťana tak, aby z našich absolventov vyrástli zrelí ľudia, ktorí sa úspešne zaradia do sveta práce a prijmú zodpovednosť za výchovu nasledujúcej generácie ako dobrí rodičia. Hodnoty, ktoré v deťoch rozvíjame, sú zakorenené v Bohu. Sme katolícka škola. Napriek tomu sme otvorení všetkým rodinám, ktoré z rôznych dôvodov tento rozmer života deťom neponúkli a chceli by prostredníctvom školy tak urobiť. Naša základná škola ponúka deťom dobré vzdelanie a výchovu.