• Ján de La Salle

    • Ján de La Salle

    • Patrón kresťanských učiteľov a vychovávateľov

     Svätý Ján de La Salle videl situáciu opustených a zanedbaných detí remeselníkov a chudobných a v nej spoznal poslanie inštitútu. Celý svoj život zasvätil príprave učiteľov, ktorí sa chceli venovať vzdelávaniu a kresťanskej výchove týchto detí. Inštitút plní svoje poslanie na poli výchovy. Na základe poverenia Cirkvi poskytuje humanistické a kresťanské vzdelanie mládeži, predovšetkým chudobným. Prvoradé poslanie v činnosti bratov má kresťanská škola. Inštitút je otvorený aj pre iné formy vyučovania a výchovy, a tak sa prispôsobuje potrebám doby a jednotlivých krajín.

     Bratia svoju prácu berú ako poslanie, sú pozorní ku všetkým, ale viac sa venujú tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Ich postoj je postoj brata a priateľa ku všetkým. Bratia pomáhajú objavovať a prijímať hodnoty ukryté v človeku a Evanjeliu. Napomáhajú rozvoju osobnosti a spoznaniu pravdy, že všetci sme Božími deťmi.

     Prácu na evanjelizácii a katechéze považujú bratia za svoju základnú úlohu. Preto sa snažia čo najlepšie pochopiť ľudí vo svojom okolí, a tak vytvárať vhodné príležitosti na ohlasovanie Kristovho posolstva. Takto sa podieľajú na šírení viery a budovaní cirkevného spoločenstva. Práve kresťanská škola vytvára vhodné podmienky na pastoráciu. Bratia konajú svoju pastoračnú činnosť ako učitelia i katechéti v miestnej Cirkvi.

     Svoje poslanie vykonávajú bratia „spolu a v združení.“ Každý brat vykonáva svoju apoštolskú prácu ako člen komunity, ktorá ho uznáva, podporuje a poveruje poslaním. – hovoria pravidlá. Svoje osobné názory podriaďujú názoru komunity, a tak sa snažia zabezpečovať ciele Inštitútu v duchu zakladateľa.