• Mgr. Sofia Beňková

     • Školský psychológ a výchovný poradca

      Kontakt: benkova@lasalle.sk

      Konzultačné hodiny: utorok   14.00 – 15.30*

      *konzultácia je možná aj v inom čase po predchádzajúcom dohovore

      Školský psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčomdiagnostikomsprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, zrkadlom vzniknutých situácií a postojov, no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre každého, kto sa naňho obráti.

       

      Náplň práce:

      • psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie
      • psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, žiakov s poruchami správania a pozornosti, o nadaných a talentovaných žiakov
      • psychologická starostlivosť o žiakov, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách
      • psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania
      • podieľanie sa na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov
      • príprava a realizácia terapeutických, preventívnych a reedukačných programov, programov na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov, besied, prednášok a pod.

       

      V akých situáciách sa obrátiť na školského psychológa?

      Žiaci

      • ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení, alebo vo vzťahoch s kamarátmi
      • ak sa často cítiš smutný, alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať
      • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel
      • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú
      • ak sa cítiš sám, ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel
      • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev, či zlosť
      • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami
      • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine
      • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod
      • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi
      • ak nevieš, kam by si chcel ísť na školu a kam má tvoj život smerovať
      • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy
      • ak sa chceš porozprávať a nemáš s kým

       

      Rodičia a učitelia

      • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení
      • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede
      • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania
      • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.)
      • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.) alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť

       

      UŽITOČNÉ ODKAZY

            Čísla na všetky linky dôvery v odkaze