• Školský sociálny pedagóg

     • Mgr. Anna Juráňová

      Kontakt: juranova@lasalle.sk

      Konzultačné hodiny: utorok   14.00 – 15.30

      Sociálny pedagóg ako odborný zamestnanec školy úzko spolupracuje s ďalšími členmi školského podporného tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa) a poskytuje podporu žiakom, učiteľom a rodičom vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

      Charakter tejto podpory je sociálno-pedagogický:

      • sociálnyzameriava sa na vzájomné vzťahy medzi jednotlivcami (aktérmi školského prostredia);
      • pedagogickýsprevádza jednotlivcov a skupiny v oblasti výchovy a vzdelávania s ohľadom na sociálny (vzťahový) rozmer svojej činnosti.

      Ťažisko sociálno-pedagogickej práce spočíva predovšetkým v preventívnej činnosti zameranej na podporu vzťahov, ktoré prispievajú k pozitívnej klíme v školskom prostredí. K tejto činnosti patrí rovnako monitorovanie diania na škole, ako aj riešenie konkrétnych situácií spojených s výskytom nežiaduceho správania žiakov.

      Sociálny pedagóg pomáha predchádzať primeranými preventívnymi aktivitami vzniku negatívnych javov v škole a intervenuje vždy, keď si to situácia vyžaduje.

      Oblasti podpory:

      • sociálno-pedagogická diagnostika prostredia a vzťahov v škole
      • individuálne konzultácie pre žiakov a skupinové aktivity zamerané na posilnenie vzťahov v triede a školskej klímy
      • prevencia sociálno-patologických javov a reedukácia správania (šikana, záškoláctvo, kriminalita, drogová problematika a ďalšie nežiadúce javy)
      • mediácia v oblasti riešenia konfliktov
      • sociálno-pedagogické poradenstvo
      • spolupráca s rodičmi (individuálne konzultácie, poradenstvo)
      • spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy (individuálne konzultácie a tematické porady)
      • zúčastňuje sa na odborných školeniach a seminároch za účelom prehlbovania svojich profesionálnych kompetencií