• Školský špeciálny pedagóg

     • Mgr. Dana Vargová

      Kontakt: vargova@lasalle.sk

      Konzultačné hodiny: utorok   14.30 – 15.30* 

      *konzultácia je možná aj v inom čase po predchádzajúcom dohovore

      Škola patrí všetkým deťom. Je miestom, kde by sme naše deti mali učiť, ako žiť život s pozitívnym vnímaním a rešpektovaním „ľudských inakostí“ v každom slova zmysle. Škola je tiež priestorom, ktorý by mal pomáhať rozdiely prekonávať, nie ich posilňovať, a to tak, aby všetky deti mali šancu do budúcna – do veľkého dospelého sveta, ktorý nebýva vždy jednoduchý. Každý rok v septembri zasadne do školských lavíc množstvo detí, ktorých štartovacia čiara je z nejakého dôvodu nepriaznivo posunutá oproti väčšine. Každý má právo na rešpektovanie svojej individuality bez toho, aby jeho inakosť bola vnímaná ako rušivý či prekážajúci faktor, kvôli ktorému neplní dané očakávania.

      Napĺňať tento cieľ v školách pomáha školský špeciálny pedagóg. Jeho pôsobenie vychádza z myšlienky, že každé, aj znevýhodnené a postihnuté dieťa má právo na rovnakú možnosť prístupu k informáciám, ku vzdelaniu a výchove, a to na základe princípu rešpektovania individuality každého jedného žiaka. Školský špeciálny pedagóg je hlavným koordinátorom realizácie začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do bežnej školy, ako aj koordinátorom IVP.

      Čo znamená začlenenie/integrácia? Ide o včlenenie, zaradenie znevýhodneného žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka ako začleneného v základnej škole vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia.

      Náplň práce:

      • vytváranie rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní žiakovi alebo skupine žiakov, pomoc pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

      • podieľanie sa na vypracovaní individuálnych plánov pre deti so ŠVVP v spolupráci s učiteľmi

      • reedukácia (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) so začlenenými žiakmi za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií

      • monitorovanie zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálnych vzťahov v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi podporného tímu (s učiteľmi, so školským psychológom, sociálnym pedagógom, asistentmi učiteľa a výchovným poradcom) vykonávanie intervencie

      • poskytovanie kompletného špeciálno-pedagogického servisu žiakom a ich rodinám

      • poskytovanie konzultácií a poradenstva pedagógom, vychovávateľom a rodičom dieťaťa

      • spolupráca s poradenskými inštitúciami

       

      Špeciálno-pedagogický servis žiakom so ŠVVP je určený:

      • žiakom so zdravotným postihnutím, napr. sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami
      • žiakom dlhodobo chorým alebo zdravotne oslabeným
      • žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia
      • žiakom s poruchou aktivity a pozornosti
      • žiakom s poruchou správania
      • žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
      • žiakom s nadaním

       

     • Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

     • Dyslexia – porucha čitateľskej zručnosti

      Dysgrafia – porucha grafickej stránky prejavu

      Dysortografia – porucha pravopisu, neschopnosť uplatňovať naučené gramatické pravidlá

      Dyskalkúlia – porucha chápania a uplatňovania číselných pojmov a matematických operácií

      Dyspraxia – porucha schopnosti vykonávať zložitejšie riadené pohyby a manuálne zručnosti

      Dysmúzia – porucha v oblasti hudobných schopností

      Dyspinxia – porucha prejavujúca sa s neschopnosťou zvládať niektoré zručnosti spojené s kreslením

      ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

       

      Mojou úlohou je:

      • podieľať sa na edukácii, výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov
      • podieľať sa na vypracovaní  individuálnych plánov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci s učiteľmi
      • uskutočňovať reedukácie /individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia/ so začlenenými žiakmi za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií detí
      • monitorovať zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi podporného tímu (s učiteľmi, so školským psychológom, sociálnym pedagógom, asistentmi a výchovným poradcom) uskutočňovať potrebné intervencie
      • poskytnúť kompletný špeciálno-pedagogické servis žiakom a ich rodinám
      • poskytnúť konzultácie, rady a informácie pedagógom, vychovávateľkám ŠKD a rodičom dieťaťa
      • spolupracovať s poradenskými inštitúciami: centrom pedagogicko-psychologického poradenstva