• GYMNÁZIUM

    Informácie pre záujemcov o štúdium
    • GYMNÁZIUM

    • Informácie k prijímaciemu konaniu
     na osemročné gymnázium pre šk. rok 2024/2025

     V školskom roku 2024/2025 otvárame:

     ·        jednu triedu osemročného vzdelávacieho programu (príma),

      

     Kritériá prijímania do osemročného vzdelávacieho programu nájdete tu: podmienky_a_kriteria_osemrocne_G_2024.pdf.

      

     Prijímacie skúšky sa na našej škole uskutočnia:

     • v prvom termíne 2. mája 2024 
     • v druhom termíne 6. mája 2024 
      

     Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi strednej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 20. marca 2024.

     Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

     Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

      Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

     Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

     K prihláške na našu školu sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

     Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy alebo na výveske školy je 17. máj 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

     Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

     Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 24. mája (23:59 hod).

      

     Bližšie informácie, usmernenia, návody, infografiky a videá k prijímaciemu konaniu nájdete na:
     https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-/


     Ukážky niektorých testov z minulých rokov: