• Osobnosti inštitútu

     • Nadpis

     • Každá rehoľa či kongregácia má svojich členov, ktorí sa stali svätými. Samozrejme, nie všetci musia byť oficiálne svätorečení Cirkvou. Avšak nikdy nechýbali kresťania, ktorí boli vzormi pre okolitý svet. Aj inštitút školských bratov kresťanských škôl, nazývaných školskými bratmi, sa vyznačuje vynikajúcimi osobami, ktoré v lasallianskej spiritualite dosiahli svätosť. Momentálne školskí bratia majú 13 svätých, 18 blahoslavených a 146 kandidátov na blahorečenie. Okrem toho sa v ich Inštitúte uctievajú aj iní zviazaní s históriou rehole. V tejto časti stránok nájdete krátke životopisy a aj niekoľko modlitieb. Svätí sú našimi priateľmi a orodovníkmi v nebeskej vlasti. Predovšetkým sú pre nás vzormi na nasledovanie ich lásky a služby k Bohu a ľuďom. Preto nech nás životopisy lasallianskych svätcov povzbudzujú k ochotnej modlitbe a dvíhaniu každodenného kríža nášho života. Dúfame, že prinesú veriacim, zvlášť učiteľom, úžitok.

      JÁN KRSTITEĽ DE LA SALLE

      Narodil sa v Remeši (Francúzsko) 30. apríla 1651 v aristokratickej rodine. Veľmi skoro pocítil povolanie ku kňazskej službe a pripravoval sa naň na Sorbone i v rodnom meste. Neskôr stal sa doktorom teológie. Bol vysvätený za kňaza 7. apríla 1678. Pochopil veľkú potrebu kresťanskej výchovy detí z nižších sociálnych vrstiev. Utvoril prvú komunitu učiteľov -bratov v roku 1680. Úplne obnovil základné školstvo, zakladal odborné a technické školy aj učiteľské ústavy. Podľa vzoru chudobného Krista rozdal celý svoj majetok. Pre Bratov kresťanských škôl napísal Pravidlá aj iné náboženské a pedagogické diela. Veľmi miloval Cirkev a mládež. V svojej práci sa stretával aj s rôznymi prekážkami zo strany súkromných učiteľov a cirkevnej vrchnosti. Zomrel v Rouene 7. apríla 1719, jeho posledné slová boli: „Vo všetkom, čo sa mňa týka, klaniam sa vôli Božej.“ Bol blahorečený Levom XIII. 19. februára 1888 a tým istým pápežom bol svätorečený 24. mája 1900. Pápež Pius XII. Ho vyhlásil za patróna učiteľov 15. mája 1950. V roku 1964 bola socha sv. Jána de La Salle umiestnená v centrálnej časti Baziliky sv. Petra v Ríme. Telesné pozostatky sú uctievané v generálnom dome v Ríme. Jeho sviatok je pre celú Cirkev 7. apríla a v Inštitúte 15. mája. Okrem toho sa 26. januára spomína prenesenie jeho relikvií a 17. novembra posviacka Kostola sv. Jána de La Salle v Ríme.

      Modlitba

      Dobrotivý Bože, ty si vyvolil svätého Jána de La Salle, aby viedol kresťanskú mládež po ceste spásy; prosím ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa celým srdcom venovali mládeži a vychovávali dobrých občanov a pravých kresťanov. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.